Schiebroek, van ca. 1920 tot 1941

In 1920 woonden in de gemeente Schiebroek 772 mensen. De ambitie was van Schiebroek een "tuinstad" te maken. Vanaf 1920 en met name na 1930 vond veel nieuwbouw plaats bij de Adrianalaan. Schiebroek kreeg een nieuw raadhuis aan de Ringdijk. Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 vluchtten Rotterdammers onder andere naar Schiebroek. Velen van hen vestigden zich hier permanent. Op 1 augustus 1941 werd de gemeente Schiebroek toegevoegd aan Rotterdam.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
* Schiebroek, van ca. 1920 tot 1941: bestuurlijk
* Schiebroek, van ca. 1920 tot 1941: wegaanleg, wonen en werken
* Schiebroek, van ca. 1920 tot 1941: school, kerk, cultuur en recreatie

Schiebroek, van ca. 1920 tot 1941: bestuurlijk

Bestuur
Schiebroek was sinds 1817 een zelfstandige gemeente. Natuurlijk met een eigen burgemeester... maar het was altijd een dubbelfunctie met een andere, nastgelegen gemeente: Overschie of Hillegersberg. De gemeente telde nog geen 1000 inwoners, de mannen van boven de 25 mochten in 1919 in de gemeenteraad 7 raadsleden kiezen. Burgemeester De Villeneuve trad in 1924 om gezondheidsredenen af.

In 1924 kwam de eerste (en de laatste) burgemeester van Schiebroek die niet tevens burgemeester was van een andere gemeente. De gemeentesecretaris Jan Pieter Hendrik Dhont werd toen benoemd tot burgemeester.  Dat was overigens geen 'gelopen race', want ook de burgemeester van Bergschenhoek, J.M.M. van Meetelen, wilde Schiebroek er wel bij doen. 

Bij Dhont was overigens ook sprake van een dubbelfunctie. Hij werd burgemeester, maar bleef ook secretaris. Zo'n dubbelfunctie was in die tijd niet ongewoon: de bezoldiging van een burgemeester van een kleine gemeente was bescheiden.

Het raadhuis was een 'woning' aan de Kleiweg. Eeen 'dubbele woning': in de ene helft woonde de schoolmeester, de andere helft was het raadhuis. Het van rond 1875 daterende pand was een bouwval in de tijd van Dhont. Het verhaal gaat: "Toen dHont er zijn trouwerij gaf, zakte op een gegeven moment zijn bruid door de vloer.". Kort daarna gaf Dhont de opdracht het gebouw te slopen. Er kwam een nieuw raadhuis aan de Ringdijk 50. Ooit stond hier de boerderij van Toon Ooms. Het  nieuwe raadhuis, dat door de in 1928 benoemde Schiebroekse gemeentearchitect Henk Russcher was ontworpen, werd op 22 april 1930 in gebruik genomen. Het gebouw was een geschenk van een projectontwikkelaar. 

De gemeente groeide. Bij de verkiezingen in 1931 werden, als gevolg van de groei van de gemeente, in plaats van 11 nu 17 raadsleden gekozen. In 1935 waren er 6162 inwoners, er was een politiekorps van vijf agenten en twee gecertificeerde politiehonden. En een grote brandweer met o.a. een motorspuit en drie slangenwagens. Opperbrandmeester A.J. van Lieshout kon over 48 (vrijwillige) brandweerlieden beschikken.

Dhont zou dit blijven tot aan de opheffing van de gemeente Schiebroek op 1 augustus 1941. Het grondgebied van 622 ha met zijn inwoners werd toegevoegd aan Rotterdam. Dit met o.a. Overschie en Hillegersberg en een reepje grond van Berkel en Rodenrijs (zie kaartje). Het Raadhuis van Schiebroek krijgt de functie van wijkkantoor van de afdeling Sociale Zaken voor Hillegersberg en Schiebroek. Schiebroek krijgt geen eigen hulpsecretarie "aangezien het voormalige Raadshuis aan de Ringdijk op een afstand van slechts 15 minuten lopen van het Raadhuis van Hillegersberg is gelegen.". 

Schiebroek, van ca. 1920 tot 1941: wonen en werken

Wegaanleg
In 1920 was het inwonertal van Schiebroek 772. De toestand van de wegen was slecht. De Ringdijk was een modderige grindweg met een paardenpad in het midden. Na 1922 werd begonnen met wegverbetering (o.a. Ringdijk). Nog in 1926, het inwoneraantal al was gestegen tot 1600, liepen forenzen op klompen aan de voeten en met hun schoenen in een aktetas over de Ringdijk en over de modderige Kleiweg naar de Straatweg. Op de Staatweg was een klompenbewaarplaats. Op schoenen ging men vervolgens met de paardentram naar het werk in Rotterdam. De bestrating van de Kleiweg begon in 1927, die van de Hoge Limiet in 1931.

Wonen: veel nieuwbouw
De Schiebroekenaren woonden rond de Kleiweg dan wel verspreid in het gebied in en rond enkele grotere en een aantal bescheiden boerderijen. Johannes Ruis had een boerenbedrijf, hij had op zijn land een pad laten aanleggen waarlangs enkele arbeiderswoningen en tuindersbedrijfjes kwamen. Dit pad werd, naar de echtegenote van Ruis, Adrianalaan genoemd. In 1924 heeft de gemeente Schiebroek deze Adrianalaan overgenomen.

Terwijl aan het begin van de twintigste eeuw op de Rotterdamse zuidelijke Maasoever gestaag een arbeidersstad groeide, maakten de noordelijke randgemeenten plannen voor woningbouw voor gegoede Rotterdammers. Particuliere ondernemingen namen vanaf ca. 1920 het initiatief om in Schiebroek. Hier was stevige kleigrond waarop goed en goedkoop kon worden gebouwd: er hoefde immers niet te worden geheid.

In 1920 kocht handelsmaatschappij ‘Hibex’ een groot stuk grond, diep in de Schiebroekse Polder. Met regeringssteun en borgstelling van de gemeente kon Hibex hier starten met de bouw van haar Tuinstad Schiebroek, ontworpen door de Haagse architect W. Verschoor. Zo’n ‘tuinstad’ was in die jaren een populair uitbreidingsmodel, geïnspireerd op de Engelse Garden City: een complete woonsamenleving in een gezonde, groene omgeving. Het Schiebroekse plan bestond uit achthonderd woningen, voornamelijk eengezinswoningen met tuin, per twee, vier of acht huizen geschakeld, en afgewisseld door groene singels, parken, scholen en winkels. Verslaggevers van het Rotterdamsch Nieuwsblad bezochten in 1922 de eerste – en wat later zou blijken de enige – 104 gebouwde woningen van de tuinstad. Ze roemden de ruime en groene opzet van het plan: de doorkijkjes naar de ‘weelderige akkers van het hart van Zuid-Holland’, de op twintig meter breedte gebrachte hoofdroute Adrianalaan en de uniforme erfafscheiding met hagen. Minder enthousiast werd de architectuur van de middenstandswoningen omschreven, die nogal sober was en ‘plomp’ aan deed door de zeer flauwe daken. Ondanks dat de woningnood in Rotterdam in deze jaren op zijn piek was, kreeg Hibex de woningen niet aan de man. De gemeente Schiebroek moest, vanwege de afgegeven gemeentegarantie, de Hibex-woningen overnemen en kwam daardoor in  financiële problemen. De naam Hibex was besmet, de Hibexlaan kreeg een andere naam: Eikenlaan (na de annexatie: Larikslaan). Ondanks de ‘tuinstad-misère’ zijn de 104 zogenaamde Hibexwoningen tegenwoordig nog een karakteristiek en herkenbaar ensemble aan de Adrianalaan. 

In 1923 tekende ontwerper J.L. Zaaijer een bestemmingsplan voor Schiebroek. Het karakter van een tuinstad – ingezet door het plan Hibex – bleef leidend. De ruimtelijke opzet baseerde zich op de landschappelijke onder­grond: polder- en molentochten werden uitgegraven, verbreed en ingericht als lommerrijke singels. De singels en de haaks erop liggende wegen vormden bouwvelden voor middenstandswoningen, met in het centrum van vrijwel elk bouwveld ruimte voor een park- of sportterrein. De zone langs de Bergse Achterplas was gedacht voor villabouw, terwijl de meest zuidelijke punt was bestemd voor gesloten bouwblok­ken met arbeiderswoningen, die een overgangszone vormde naar het meer stedelijke Kleiwegkwartier. De huidige Lindesingel, Kastanjesingel, Meidoornsingel en Wilgenlaan – oude poldertochten – zijn erfenissen van dit plan.

Een van die woningbouwplannen was die van de N.V. Molenvliet die op een langgerekte strook grond tussen de Ringdijk en de Hofpleinspoorlijn wilde gaan bouwen. De lat lag hoog: in drie woonbuurten, inclusief een nieuw dorpscentrum, zouden 12.000 nieuwe inwoners een plek vinden. De gemeente Schiebroek zorgde bij voorbaat voor een goede infrastructuur, zodat een snelle en goede verbinding met Rotterdam tot stand kwam. De Ringdijk werd verbreed van zes tot vijftien meter en geasfalteerd. Er kwam een brug aan het uiteinde van de aan te leggen Wilgenplaslaan. In het jaar 1930 sloeg de financiële crisis toe. Van het plan van de N.V. Molenvliet konden uiteindelijk alleen in het gebied rondom de Molenvijver nog net een honderdtal woningen worden gebouwd.

In de jaren '20 is een bijzonder buurtje gebouwdmet zo'n dertig woningen en een paar bedrijfjes: Buitenzorg aan de Ringdijk. Deze enclave in de Bergse Achterplas is uitsluitend te bereiken via de Buitenzorgbrug over de Ringvaart. De naam zal zijn afgeleid uit de  landelijke omgeving waarin het is gebouwd. Aanvankelijk was de bedoeling dat er niet meer dan zes villa's zouden komen, maar de projectontwikkelaar ging failliet. De villa Saïda werd wel gerealiseerd.

In 1924 bouwde de woningbouwvereniging Onderling Belang de eerste sociale woningen in Schiebroek aan de De Villeneuvestraat en de Adrianalaan: vier blokken van vier woningen. Het typische bebouwingsbeeld van dit deel van Schiebroek – royale woningen aan de singels, in de zijstraten meer stedelijke blokken – is in deze fase vastgelegd, en zou ook in de naoorlogse afrondingsplannen een leidraad blijven. In de periode 1927-1932 zijn ook de huizen gebouwd ten noorden van de Kleiweg, wat nu de Edelstenenbuurt is. Ook de bomenbuurt kwam tot ontwikkeling. Zo is in 1928 door het College van B&W van Schiebroek de Acacialaan naam gegeven. Naar verluidt kreeg de laan deze naam omdat de aanlegger van de laan, Foort van Boven (1880-1944) hier acacia's zou planten. Foort van Boven was aannemer en directeur van de bouwmaatschappij F. van Boven te Hillegersberg en Rotterdam. Een bekende wijkgenoot in die tijd, hij woonde o.a. op de Molenlaan 6, en overleed in Schiebroek.

Het zwaartepunt van Schiebroek ging van het Kleiweggebied naar de polder. Symbool hiervan was de verplaatsing van het raadhuis van de Kleiweg naar een locatie aan de Ringdijk vlakbij het in aanbouw zijnde tuindorp. Tussen 1930 en 1934 bouwde Hendriks met zijn N.V. Vooruitstrevend zo’n 350 woningen rond de Adrianalaan. Op het platteland rond de nieuwbouw in Schiebroek was het wonen overigens wel behelpen: zo had boer Kloot had een gaswel, hij kookte op moerasgas. Behalve op warme dagen, dan was er te weinig druk. 

Vanaf 1932 kwamen relatief veel mensen 'van buiten' in Schiebroek wonen. Rond de Adrianalaan werd druk gebouwd. In dat jaar had Schiebroek 4100 inwoners. Van1932-1934 werd o.a. de Ribeslaan gebouwd, die overigens toen nog Iepenlaan heette. Er kwam ook een verenigingsgebouw: Arcadia. In 1932 tekende Russcher een herziening van het uitbreidingsplan. De belangrijkste reden om het plan te herzien was dat Rotterdam een wegenplan had vastgesteld dat ook over Schiebroeks grondgebied liep. Russcher volgde deze hoofdwegen en volgde verder het rechtlijnige stelsel van de tot singels vergraven poldertochten. Russcher vatte de gehele gemeente ook op als één grote tuinstad met een open en landelijke bebouwing, maar was daar minder rigide in dan zijn voorganger Zaaijer. Omdat er veel vraag was naar goedkope huisvesting werd het mogelijk boven- en benedenwoningen te realiseren. Een belangrijke plek in het plan was het plein bij de nieuw geprojecteerde treinhalte Wilgenplas. Russcher tekende een groot stationsplein waar diverse hoofdwegen op uit zouden komen. Om de toegankelijkheid vanuit de stad te vergroten werd de Wilgenplaslaan aangelegd. Deze 1,5 kilometer lange en vijftien meter brede klinkerstraat liep door de weilanden en was een snelle route van de stad naar het attractiepark ‘De Wilgenplas’.

Tegen 1934 legde de Bouwcombinatie "Molenvliet" (directeur A. Poot) op ca. 60 ha. grond een nieuw stratenplan aan: Molensingel (nu Wilgenlei), Meidoornsingel, Kastanjesingel, Kastanjeplein, Lindesingel en Stationsplein. In 1934-1935 werd o.a. het zuidelijk deel van de Cipreslaan (toen: Elzenlaan) gebouwd. De structuur van die oude watergangen is gehandhaafd. De Wilgenlei, Meidoornsingel, Kastanjesingel en Lindesingel waren vroeger watergangen van de polder. 

In 1937 bouwde de Hillegersbergse architect L.N. Krijgsman Jr. een blok met winkels en bovenwoningen op de hoek van de Kleiweg en de Uitweg ter plaatse waar eens het oude café De Haan stond, verborgen achter oude kastanjes en klimop. Aan de overzijde van het café vielen ca. 1930 al oude huisjes onder de slopershamer, waarvoor in de plaats een blok huizen verrees. Op 12 april 1940 besloot de gemeenteraad van Schiebroek om ten behoeve van den bouw van 40 normale en 14 volkswoningen voor groote gezinnen een rijksvoorschot te vragen. De huizen moesten worden gebouwd nabij de Kastanjesingel op een perceel grond van de N.V. Molenvliet. Er was overleg nodig of deze 'minimale woningen' wel gebouwd moesten worden, maar architect L.N. Krijgsman slaagde er in een acceptabel woningtype te ontwerpen. Het project werd aanbesteed op de ochtend van 9 mei 1940 (daags voor de oorlog uitbrak). 

Vanaf 1935 kwamen er zoveel nieuwe inwoners dat het de moeite waard was voor hen een gemeentegids van Schiebroek uit te geven. Deze zou drie keer verschijnen tot de gemeente in 1941 werd opgeheven. Relatief veel Schiebroekenaren waren lid van de NSB: in 1935 595 leden op een bevolking van 7.000. De aanhang werd minder toen de NSB zich antisemitisch profileerde.

Er kwamen ook twee volledig geoutilleerde noodziekenhuizen: één in het Kleiwegkwartier en één op de Eikenlaan. Het vluchtelingencomité vestigde zich in Arcadia, van waar uit ook de voedselvoorziening werd geregeld. Snel kwam ook een hulppost in gebouw "de Harmonie" aan de Kleiweg.

Werken
In Schiebroek was niet zo veel bedrijvigheid. Er waren, verspreid liggende, boederijen. Er was 'wat' middenstand voor de dagelijkse levensbehoeften en er was een garagebedrijfje e.d. En verder waren er een paar leerkrachten en gemeenteambtenaren. Met de komst van nieuwbouw werd het wat anders, het was in deze tijd gebruikelijk dat op de hoeken van woonstraten winkeltjes kwamen. Zo begon Theo Potjes in 1934 op de hoek van de Adrianalaan en de Populierenlaan de drogisterij 'De Populier'. 

Het leven in Schiebroek
In Schiebroek was het vanaf het begin af aan prettig wonen. De huren van de nieuwbouw waren laag, voor 35 gulden per maand had je een huis met voor- en achtertuin, met een bad en met centrale verwarming. Dat de huren, ook voor die tijd, laag waren kwam ook omdat er veel werd gebouwd, ook bijvoorbeeld in het nabijgelegen Blijdorp en Bergpolder. De lage huren moest de leegstand zien te voorkomen.

Ook het openbaar vervoer was goed. Op 1 oktober 1908 startte de exploitatie van de treinverbinding Rotterdam-Hofplein naar Scheveningen door de ZHESM. Een van de haltes was Schiebroek. Op 17 maart 1924 komt er nog een halte in Schiebroek, aan de Adrianalaan. Deze halte blijft in gebruik tot 1932, dan wordt even verderop de halte nabij de zweminrichting Wilgenplas in gebruik genomen. Het waren in de crisisjaren moeilijke tijden voor de bewoners en de bedrijven. De autobusmaatschappij TOD wilde de tarieven verlagen, maar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wilden daarvoor geen toestemming geven. Op 21 november 1934 vond een protestvergadering plaats in 'Arcadia' waar ook burgemeester Dhont een warm pleidooi hield voor de tariefsverlaging. 

Oorlog
Het begin van de oorlog op 10 mei 1940 raakte de Schiebroekenaar net als iedere andere Nederlander. Dat werd anders met het bombardement op 14 mei 1940 op Rotterdam.Bij het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 vielen ook bommen in de omgeving van Rotterdam. Zo viel op 14 mei 1940 ook een bom op Schiebroek: op de Hoofdlaan 2, 's morgens om half 11, voorafgaand aan het grote bombardement. In het huis op de Hoofdlaan waren drie dames aanwezig: twee zussen Mouthaan en hun schoonzus. Zij zijn vereeuwigd op hun witte grafsteen op het kerkhof aan de Ringdijk. Het huis Hoofdlaan 4 had veel schade, en was onbewoonbaar. Het echtpaar dat er woonde trok in bij het gezin van een kind op de Hoofdlaan 27: het was krap,met vijf volwassenen en drie kleine kinderen in een driekamerwoning, maar de hadden het overleefd. Ook op het volkstuincomplex van "Ons Genoegen" aan de Achterweg (nu: Erasmussingel) viel een bom, dit in de nacht van 14 op 15 mei 1940. 

Krantenberichten uit de dagen daarna hebben het er over dat "een stroom van vluchtelingen uit Rotterdam" zich in de namiddag van 14 mei 1940 naar Schiebroek begaven. Ongeveer 7000 vluchtelingen streken hier tijdelijk neer. Schiebroek was enigszins voorbereid op de tijdelijke huisvesting van veel (maar niet zo veel) mensen omdat mogelijk veel mensen opgevangen zouden moeten worden uit gebied dat eerder onder water was gezet. Die mensen kwamen niet, zodat nu de Rotterdamse vluchtelingen konden worden gehuisvest. De 'vluchtelingen' werden aanvankelijk in het wijkgebouw Arcadia aan de Adrianalaan opgevangen. Na enkele weken gingen vele 'vluchtelingen' terug naar Rotterdam, naar hun gespaard gebleven woningen of naar familie. Op enig moment waren er, aldus de krantenberichten, nog 1000 vluchtelingen in Schiebroek. Er waren concrete plannen hen -uit oogpunt van hygiëne- elders onder te brengen. Dat gebeurde niet: de laatste 1000 vluchtelingen vestigden zich blijvend in Schiebroek.

Veel Rotterdamse vluchtelingen werden in Schiebroek opgevangen. Vervolgens ging het leven door. Met telkens meer aanscherpte regels van de bezetter. En met alle gevaren die de oorlog met zich bracht. Voor velen werd het leven op slag anders: leven in angst en onzekerheid.

Op 12 juli 1940 viel een (derde) bom in Schiebroek, ook op het volkstuincomplex "Ons Genoegen". Dit keer was het een Engelse bom, drie personen kwamen om: Andries en Aartje Oorschot en hun achtjarig dochtertje Francijntje. Met zijn drieën liggen ook zij begraven onder een mooie steen op de begraafplaats aan de Ringdijk. 

Schiebroek, van ca. 1920 tot 1941: school, kerk, cultuur en recreatie

School
Schiebroek had lang maar één schooltje, aan de Kleiweg, met gemiddels dertig leerlingen. Vanaf de jaren '20, en zeker vanaf de jaren '30 zijn er in Schiebroek veel woningen gebouwd en groeide het inwonertal snel. De nieuwbouw concentreerde zich rond de Adrianalaan. In de eerste gemeentegids van Schiebroek, van mei 1934, werd geschreven: "Iemand, die Schiebroek niet door en door kent, heeft geen flauw idee, wat in deze gemeente reeds voor het onderwijs id gedaan en welke frissche, ruime schoolgebouwen in Schiebroek aanwezig zijn. Er zijn 5 scholen voor gewoon lager onderwijs en 4 scholen voor bewaarschoolonderwijs.". 

Openbare lagere scholen zijn er, alsus de gemeentegids van 1934, aan de Bilderdijkstraat 17 en aan de Schoolstraat 18 (gebouwd in 1927, architecten De Groot en Russcher, later: dependabce van de Fatimaschool) , bijzondere lagere scholen zijn de PC Groen van Prinstererschool aan de Molenvijver, de RK St. Gerardus Majellaschool aan de Eikenlaan 190 (later: St. Mattheusschool en Fatimaschool aan de Larikslaan 190, gebouwd in 1932, architect: J. van Teefelen) en de PC Da Costaschool aan de Da Costastraat 1b. Bewaarscholen zijn de openbare bewaarschool aan de Kleiweg (hoek Hoofdlaan), de PC Da Costabewaarschool, de RK Gerardus Majellabewaarschool en de op 7 februari opgerichte Neurale Montessori-schoolvereniging "Tuinstad Schiebroek" aan de Sleedoornlaan 35.

In het boek "Dit is mijn school" (VSW, 2015) wordt ook genoemd de in 1931 door J. Hendriks gebouwde en door C. Lengkeek Wzn. ontworpen kleuterschool aan de Kastanjesingel 42A. 

In 1935 werd het August Hermann Francke Huis I, een internaat voor moeilijk opvoedbare jongens, gevestigd in het voormalige Huize Bellevue aan de Kleiweg 423.

Kerk
In de gemeentegids van Schiebroek van mei 1934 is met enige verbazing gemeld dt er in Schiebroek tot dusver geen enkel kerkgebouw staat, hoewel alle geloofsrichtingen in Schiebroek vertegenwoordigd zijn. Aan de Kleiweg hadden de Hervormden een lokaal, de gerformeerden kerkten in de bovenzaal van het wijkgebouw Arcadia aan de Adrianalaan en de Vrijzinnig hervormden hadden elke drie weken een dienst in de benedenzaal van Arcadia. De Roomskatholieken hadden sinds 13 december 1933 een eigen parochie "St. Paulus", en gebruiketen een lokaal van de Gerard Majellaschool. Overigens was men aangewezen op kerken in de buurgemeenten.

Op 28 oktober 1933 werd de eerste steen gelegd voor de Oranjekerk aan de Rozenlaan door ds. D.M. Blankhart. De architect was Leendert Nicolaas Krijgsman jr. Op 7 juni 1934 werd de kerk met 600 zitplaatsen ingewijd. Nog voor de oorlog is het glas-in-loodraam "Christus verschijnt aan Johaannes op Patmos" geplaatst, gemaakt door Marius Richters.

Cultuur
Het culturele leven in Schiebroek beperkte zich tot de activiteiten in het verenigingsgebouw Arcadia.  Een (enigszins) bekende kunstschilder uit deze tijd was Kees de Voogt (1893-1973). Hij woonde aan de Hoofdlaan in het toenmalig Schiebroekse deel van het Kleiwegkwartier. 

Recreatie
Schiebroek was een kleine gemeenschap, er was niet veel te doen... In en rond Schiebroek was veel ruimte op te spelen en te recreëren. Er was nog veel weiland: ruim uitzicht en ‘speelterrein’ voor de kinderen. Aan de Stationsweg (nu: Diamantweg) was het 'café-restaurant met uitspanning' "De Hommel". Er waren kano's, er was een aapje en er waren duiven. Ook was er een feest- tevens vergaderzaal. In 1932 kwam er ook een terras en kon de jeugd op ezels rijden.Tot 29 september 1935:  de uitspanning brandde af.

Schiebroek kreeg wel een mooi recreatiegebied: De Wilgenplas, een plas die het gevolg was van de afgraving voor de aanleg van de Hofplein-spoorlijn. De Hillegersbergse ontwikkelaar A. Poot realiseerde daar in 1931 een groot openluchtzwembad en lunapark. Op 14 mei 1932 werd het geopend door burgemeester Dhont. Door de grote toestroom van bezoekers werd aan de Hofpleinlijn op 15 mei 1933 de halte "Wilgenplas" gebouwd; deze kwam in de plaats van de halte Adrianalaan.
Het zwemmen en zonnebaden was een groot succes  met zo'n 100.000 bezoekers in het seizoen. Het pretpark kwam financieel niet uit en dat moest al snel worden gesloten. Tijdens de oorlog was ook het zwembad gesloten, na de oorlog bleef het bestaan tot 1960.

In 1932 kwam even ten noorden van het attractiepark een voetbalstadion voor Xerxes. Ook het stadion was een initiatief van ondernemer Poot. Het stadion had 32.000 plaatsen en was na het Olympisch Stadion het grootste stadion van Nederland. Xerxes kreeg het stadion niet vol, de oplopende verliezen waren zo groot dat het nog voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd ontmanteld.

1932, Het Lunapark bij de Wilgenplas, Schiebroek.