Schiebroek, van het ontstaan tot 1817

Het begin van Schiebroek
De ondergrond van Schiebroek bestaat uit veen, dat vroeger bij hoge vloed werd overstroomd. Vanaf ca. 1250 werd het gebied door dijkaanleg drooggelegd. Omstreeks 1400 volgde veenwinning, rond 1500 tot ver benedende grondwaterstand. Schiebroek werd tot eind 18e eeuw een plassengebied. Daarna kwam een proces van drooglegging op gang, er ontstond zo een laaggelegen landbouw- en veeteeltgebied. In de loop van 20ste eeuw werd het gebied bebouwd.

Van Schiebroek is weinig terug te vinden uit oude tijden, door verhuizingen en branden schijnt vrijwel al het archiefmateriaal verloren gegaan te zijn. De naam Schiebroek komt voor het eerst voor in documenten uit de vroege 13e eeuw: uit 1317 stamt een aanteking van Enghebrecht van Voerscoten over een betaling voor het bedijken van het land van zijn heer in 'den Broec', gelegen in Schieland. 'Broec' betekent drassig land. Er is dan sprake van een bedijking in de 'Broec', wild onontgonnen land. Boeren en veenturvers gaan het gebied ontginnen, Schiebroek wordt een ambacht en de ambachtslieden betalen pacht aan hun ambachtsheer.

Eind 15e eeuw is in geschriften sprake van inwoners van "Schiebrouck". De eerste bewoners van Schiebroek bouwden hun huizen op de smalle strook tussen de Cleyweg en de huidige Erasmussingel. Veel stelde Schiebroek niet voor, in 1632 stonden er amper 50 huizen, een aantal dat een eeuw later nog niet eens verdubbeld was. In de 17e en 18e eeuw werd door het op grote schaal baggeren van het veen turf gewonnen waardoor Schiebroek grotendeels onder water kwam te staan. Van 1772 tot 1780 werd de Schiebroekseplas drooggemalen. Het ambacht Schiebroek, dat werd bestuurd vanuit de gemeente Overschie, werd in april 1817 formeel een zelfstandige gemeente met slechts een paar honderd inwoners.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
* Schiebroek, van ontstaan tot 1817: geografisch en bestuurlijk
* Schiebroek, van ontstaan tot 1817: wonen en werken

Schiebroek, van het ontstaan tot 1817: geografisch en bestuurlijk

Geografie
De bodem van het Schiegebied bestond uit klei-op-veen. In de achtste en negende eeuw ontstonden nederzettingen op de kleioevers van rivieren en veenstromen. In de tiende en elfde eeuw stopte de veenvorming, doordat de klei-op-veengebieden ten behoeve van akkerbouw en veeteelt door het graven van sloten werden ontgonnen. De zware stormvloeden in 1134 en 1163 veroorzaakten overstromingen die in grote delen van het Schiegebied opnieuw een kleipakket afzetten. Dit kleipakket heeft de oudste sporen van bewoning en ontginning afgedekt.

In de achttiende eeuw was de Schiebroekse Polder een uitgeveende plas, een van de vele plassen van het Schielands Plassengebied. Van het grondgebied van Schiebroek restte alleen nog de Schiebroekseweg, de Kleiweg en de Wildersekade: de rest was water. In opdracht van de ambachtsheerlijkheid Schiebroek maakte een landmeter van Schieland in 1771 een plan voor de droogmaking van de Schiebroekseplas.

Op 5 augustus 1772 werd octrooi voor de drooglegging van de veenplassen verleend. Er werd een begin gemaakt met de droogmaling van de Schiebroekseplas door om het gebied een dijk aan te leggen en  door de Buyte Watering uit te graven tot een ringvaart. Het oostelijk deel van de dijk is de huidige Ringdijk. Het ontwateringssysteem van de Schiebroekse droogmakerij bestond uit een ringvaart als buitenboezem om de middeleeuwse polder.

Loodrecht op de ringdijk en ringvaart (langs de tegenwoordige Wilgenlei) werd een molendriegang aangelegd. De drie schepradmolens pompten het water uit de droogmakerij naar de ringvaart die in verbinding staat met de Bergse Plassen en de Rotte.
Elke molen kon het water twee meter omhoog brengen. De ondermolen stond bij de hoek van de huidige Kastanjrsingel, de 'Tussenmolen'was bij de hoek Meidoornsingel en de bovenmolen stond bij de Ringdijk en sloeg het water uit op de Bergse Plas. De molendriegang met molensloot werd later Molensingel en is nu Wilgenlei. Het water uit de diepe veenplas werd via de Bergse plassen vervolgens uitgeslagen op de Rotte met behulp van de Prinsemolen en de Broekse molen (bij het Berg en Broekseverlaat). In 1780 was de Schiebroekseplas  drooggemalen. De Schiebroekse Polder (558 ha.) ligt ruim vijf meter onder NAP. De polder had tochtsloten, haaks op de molensloot. De stuctuur van de tochtsloten is bewaard gebleven: de Meidoornsingel, de Kastanjesingel en de Lindesingel. In 1913 werd een elekrisch gemaal gebouwd; de drie molens werden in 1914 gesloopt.

Bestuur
Het gebied Schiebroek werd in 1590 een ambacht (rechtsgebied) dat tot het Baljuwschap Schieland behoorde. Na de overstroming die door een stormvloed in december 1163 was veroorzaakt, namen de graven van Holland de leiding in de herontginning van het Schiegebied. De uitgave van gronden viel onder de verantwoordelijkheid van de graven.

Rond 1300 was het gehele Schiegebied ontgonnen en opgedeeld in ambachten. Een ambacht was een lokaal gerechtsdistrict waar een schout het landsheerlijk gezag vertegenwoordigde en het bestuur en de lage rechtspraak uitoefende. Schiebroek was oorspronkelijk een ambachtsheerlijkheid die reeds in de 14e eeuw bestond. Ze kwam in die tijd voor onder de naam Broek (= moerasland). Vanf 1433 zijn de namen van de Schiebroekse ambachtsheren bekend. In dat jaar werd Goeswijn  Michielsz ambachtsheer van Adriaen van Matenesse. Bestuurlijk viel het gebied onder de Ambachtsheerlijkheid (rechtsgebied) van Overschie en Schiebroek. Het gebied Schiebroek werd in 1590 een ambacht dat tot het Baljuwschap Schieland behoorde. H
et gebied bestond uit een drooggemaakte polder (1772-1779) en een woonbuurtje aan de Kleiweg. De schout (destijds bestuursambtenaar, later hoofd van het gerecht en van politie) en schepenen bestuurden het gebied. Uit 1803 dateert een reglement van het 'gemeentebestuur'. De contouren van de huidige woonwijk Schiebroek vallen samen met de vroegere begrenzing van de ambachtsheerlijkheid Schiebroek.

De substituut secretaris van Hillegersberg, de 'burger' Bernard de la Faille was schout en secretaris van Schiebroek van 1778-1795. De ambachtsheerlijkheid Schiebroek werd na de Franse omwenteling (1795) een eigendom, gekocht door de ingelanden van Schieland. Schiebroek was op 1 januari 1812 toegevoegd aan Overschie. In april 1817 werd Schiebroek een zelfstandige gemeente.

Schiebroek, van het ontstaan tot 1817: wonen en werken

Wonen
Bewoning vanaf de achtste en negende eeuw in het gebied dat nu Schiebroek is, concentreerde zich  langs waterlopen als de Rotte en langs ontginningsassen als de Kleiweg. Door de kunstmatige ontwatering kwam het maaiveld steeds lager te liggen. De laaggelegen gebieden waren kwetsbaar voor overstromingen.

Het na de stormvloed van 1163 te ontginnen gebied werd opgedeeld in zogenoemde copen (pachtovereenkomsten). De copen werden gescheiden door ontwateringssloten. De sloten waren niet alleen een manier om de waterhuishouding van het gebied te regelen, maar vormden dus ook de kavelgrenzen. De ontwateringssloten werden haaks op de rivieren, weteringen, paden of nog bestaande ontginningsassen gegraven. Vervolgens werd het gebied bedijkt. Op de koppen van de kavels werden boerderijen gebouwd. Zo ontstond het slagenlandschap met vaak langgerekte, smalle kavels en lintbebouwing langs de paden die evenwijdig aan de dijken liepen. In de loop van de dertiende eeuw breidden de bedijkingen zich uit en werd tenslotte de Schielandse Hoge Zeedijk aangelegd, waardoor de dijken in de oude dijkengordel hun waterkerende functie verloren.

De middeleeuwse polder Schiebroek bevat structuren die vandaag de dag nog steeds bestaan, zoals de Vlietsloot, de Kleiweg en de Wildersekade. De Vlietsloot is een veenstroom die de natuurlijke grens tussen de ambachtsheerlijkheden Schiebroek en Hillegersberg vormde. De Kleiweg volgt een oude kreekrug - een met zand gevulde getijdegeul - tussen de Schie en de Rotte. Parallel aan de kreekrug liep mogelijk een dijk die deel uitmaakte van de dijkengordel die in de twaalfde en dertiende eeuw werd aangelegd. Deze dijk zou hebben aangesloten op de oudste, veronderstelde dam in de Rotte. Voor zover bekend, werd de Kleiweg voor het eerst in 1419 genoemd: Cleyweg. Ook werd in deze tijd geschreven over “Sciebrouck”. De Wildersekade is een kade die tenminste uit de vroege zeventiende eeuw dateert. De kade diende als compartimenteringsdijk tussen de Schiebroekse Polder en Boterdorpse Polder ter voorkoming dat bij een dijkdoorbraak alle polders werden overstroomd.

In 1632 telde Schiebroek 54 huizen, in 1732 waren het er 91. De huizen staan niet bijeen in een dorp, maar verspreid in het gebied. Kerken en buitenplaatsen waren er niet in Schiebroek, maar wel een 'regthuijs', dat overigens niet veel meer dan een herberg is. In de 18e eeuw restte van het grondgebied van Schiebroek als gevolg van de veenafgravingen alleen nog de Schiebroekseweg, de Kleiweg en de Wildersekade: de rest was water. Langs de Schiebroekseweg en de Kleiweg lagen nog enkele kleine percelen met bebouwing. Na de droogmakerij in 1780 werden er langs de bestaande dijken, de Ringdijk en de Hoge Limiet, enkele boerderijen gebouwd. 

Werken
In de achtste en negende eeuw ontstonden agrarische nederzettingen op de kleioevers van rivieren en veenstromen. De bewoners verdienden hun kost met het verbouwen van haver en visvangst. Door voortgaande inklinking werd het gebied te drassig voor akkerbouw en werd daarom benut voor turfwinning. Vanuit de stad Rotterdam bestond een grote vraag naar turf als brandstof. Turf delven door ‘droog steken’ was in dit natte gebied niet meer mogelijk; de grondwaterspiegel was bereikt. De onder het water liggende turf was van goede kwaliteit, maar moest met een andere methode worden gewonnen. Vanaf 1530 ontwikkelde zich een nieuwe vorm van turfwinning: slagturven in het natte, eigenlijk baggeren.

De vraag naar turf bleef groeien en voor de Schielandse plattelandsbevolking was slagturfwinning een belangrijke inkomstenbron. Door het diepe baggeren ging echter steeds meer land verloren. Hoewel de overheid het slagturven verbood omdat het landschap werd aangetast en het slecht voor de gezondheid van de turfstekers was, ging het slagturven gewoon door. In de achttiende eeuw was de Schiebroekse Polder een uitgeveende plas, een van de vele plassen van het Schielands Plassengebied. Droogmaking van uitgeveend plassengebied bleek uiteindelijk lucratiever te zijn dan slagturfwinning, vooral toen de graanprijzen stegen door de toene­mende vraag naar broodgraan. In 1780 was de Schiebroekseplas drooggemalen. In de Schiebroekse Polder (558 ha. bouw- en weiland) was geleidelijk aan weer plaats voor agrarisch gebruik. 

In Schiebroek waren geen kerken. Er was één school, die door gemiddeld 30 kinderen werd bezocht. Ook waren er geen 'wereldlijke gebouwen', tenzij het Rechthuis aan de Kleiweg als zodanig wordt gezien. Het Rechthuis was een herberg, van oudsher genoemd "De Vleeschpotten van Egypten". Hier was ook een bakker en een slager gevestigd. Op dinsdagen en zaterdagen ging vanaf het Rechthuis een marktschuit naar Rotterdam en terug. Van de oudere bebouwing bestaat nog een voormalige smederij op de Kleiweg 239-241.