Schiebroek van ca. 1770 tot 1920

1772: De droogmaking van Schiebroek
In opdracht van de ambachtsheerlijkheid Schiebroek maakte een landmeter van Schieland in 1771 een plan voor de droogmaking van de Schiebroekseplas. Droogmaking van uitgeveend plassengebied bleek uiteindelijk lucratiever te zijn dan slagturfwinning, vooral toen de graanprijzen stegen door de toene­mende vraag naar broodgraan. In 1772 verleende het Hoogheemraadschap van Delfland octrooi voor de drooglegging van de veenplassen. Er werd een begin gemaakt met de droogmaling van de Schiebroekseplas door de Buyte Watering uit te graven tot een ringvaart. Het ontwateringssysteem van de Schiebroekse droogmakerij bestond uit een ringvaart als buitenboezem om de middeleeuwse polder. Loodrecht op de ringdijk en ringvaart (langs de tegenwoordige Wilgenlei) werd een molengang aangelegd. Drie molens pompten het water uit de droogmakerij naar de ringvaart die in verbinding staat met de Bergse Plassen en de Rotte. In 1780 was de Schiebroekseplas officieel drooggemalen. De Schiebroekse Polder ligt ruim vijf meter onder NAP. 

Bestuur
Het ambacht Schiebroek, dat werd bestuurd vanuit de gemeente Overschie, werd in 1817 een zelfstandige gemeente met slechts een paar honderd inwoners. Er kwam geen nieuw gemeentehuis en geen echt ambtenarenapparaat. Het was improviseren. Aanvankelijk stond de gemeente onder leiding van een schout, vanaf 1825 van een burgemeester. Er is een lijst van de burgemeesters van Schiebroek. Het gemeentewapen van Schiebroek is een blauwe ster op een goud wapenschild. Het zou kunnen zijn dat Schiebroek voorheen aan het geslacht van Cralingen heeft toebehoord.

Schiebroek bleef lang landelijk gebied. De bewoning concentreerde zich vooral in een buurtschap aan de Kleiweg/ Hoofdweg en langs de Hoge Limiet. In 1865 telde de gemeente 335 inwoners, zij zijn voornamelijk werkzaam in de landbouw en de veeteelt. Een gebouw aan de Kleiweg op de hoek van de Hoofdlaan wordt in 1875 raadhuis. Dat gebouw was overigens ook het woonhuis van het hoofd van de openbare lagere school.

Over de jaren tot kort na 1900 werd over Schiebroek geschreven als een gemeente zonder bebouwde kom, zonder centrale punten, een kerk had het niet en geen enkel ander publiek gebouw. De raad vergaderde in een buurtschooltje, politie en brandweer ontbraken. Schiebroekenaren werden tot 1903 begraven in Overschie. Daarna op de kleine, inmiddels gesloten, begraafplaats aan de Ringdijk. Zwaarwegende argumenten voor een zelfstandig voortbestaan van Schiebroek ontbreken.

Vanaf 1900: Enige ontwikkeling
Nieuwe structuren waren de Limietweg en de Nieuwe Weg. De Limiet­weg met ‘lage’ eind en ‘hoge’ eind (tegenwoordig de Lage Limiet en Hoge Limiet) vormde de grens tussen de Schiebroekse Polder en de Polder Honderdtien Morgen. De Nieuwe Weg was de achterweg van de Kleiweg (tegenwoordig de Erasmussingel). Langs de Limietweg en de Nieuwe weg ontwikkelde zich vanaf de late achttiende eeuw lintbebouwing. 

De lintbebou­wing langs de Nieuwe Weg en de Kleiweg ontwikkel­de zich tot de bewoningskern van Schiebroek. In de late negentiende eeuw ontwikkelde zich bovendien lintbebouwing langs het karrenpad (de tegenwoordi­ge Adrianalaan). Van de lintbebouwing resteert nog een aantal laat negentiende-eeuwse tuinderswonin­gen. In 1908 startte de Hofpleinlijn met o.a. een halte in Schiebroek (later, tot 2008: Rotterdam- Kleiweg).

De molens van de molengang werden in 1914 ver­vangen door een elektrisch gemaal. Een gedenk­steen aan de Wilgenlei met opschrift herinnert aan de droogmakerij: “Eerst een moeras daarna een plas toen land voor ‘t vee nu burgerstee”.

ca. 1900 Schiebroek, Molendriegang

De polders Schiebroek en 110-Morgen werden bemalen door een ‘molendriegang’: drie achter elkaar geplaatste molens die het polderwater in 3 stappen op de Ringvaart loosden. De drie molens stonden in een rechte lijn op de plek van de huidige Wilgenlei. De onderste molen stond bij de huidige Kastanjesingel, de midden- of tussenmolen stond bij de hoek op de Meidoornsingel en de bovenste molen stond aan de Ringdijk. 

  Bekijken  

ca. 1900 Schiebroek, Molen aan de Ringdijk-Molenvijver

De polders Schiebroek en 110-Morgen werden bemalen door een ‘molendriegang’: drie achter elkaar geplaatste molens die het polderwater in 3 stappen op de Ringvaart loosden. De drie molens stonden in een rechte lijn op de plek van de huidige Wilgenlei. De onderste molen stond bij de huidige Kastanjesingel, de midden- of tussenmolen stond bij de hoek op de Meidoornsingel en de bovenste molen stond aan de Ringdijk. 

  Bekijken