Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek bestaat uit:

Jan Cees van Duin

voorzitter

Jan Cees is een ervaren bestuurder, schrijft boeken en bekleedt verschillende bestuursfuncties bij diverse organisaties

[nl]-->

Jan Sytze Bezemer

Penningmeester

Jan Sytze is zelfstandig ondernemer; hij was van 2014-2022 lid van de gebiedscommissie Hillegersberg- Schiebroek

Chris Buitendijk

Bestuurslid

Chris Buitendijk (1979) is mede-eigenaar van grafisch ontwerpbureaus Pressure Line en Studio Rashkov en schrijft boeken. Hij is o.a.  bestuurslid van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud.

Historische vereningingen in Hillegersberg en Schiebroek

De 'Vereeniging Oud-Hillegersberg en Rotteban'
Op 9 maart 1940 werd de 'Vereeniging Oud-Hillegersberg en Rotteban' opgericht. Voorzitter en initiatiefnemer was Chris van den Berg, de overige bestuursleden waren: N.J. van der Valk (secretaris), R.A. Kühn (penningmeester), A. Verveen en iets later J.P. van der Weele (hij nam het secretariaat over). Burgemeester Van Kempen was erevoorzitter, de heer D.G. van Beuningen erelid. Vermoedelijk is de vereniging door het wegvallen van het prentenkabinet en het ontbreken van verdere ontplooiingsmogelijkheden tijdens de latere oorlogsjaren opgeheven.

De doelstelling was:
* het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van de voormalige ambachtsheerlijkheid Hillegersberg en omstreken  en
* het behouden van aldaar nog aanwezige gebouwen en voorwerpen die uit oogpunt van kunst, locale geschiedenis of folklore van belang zijn.

De vereniging zette zich in voor het 'prentenkabinet' en voor de 'kasteelruïne' bij de Hillegondakerk. Het prentenkabinet was de historisch-topografische verzameling die sinds 1935 was opgebouwd en sinds 1938 was tentoongesteld in het oude raadhuis aan de Kerkstraat. Een deel van de middelen van de vereniging werd besteed aan het verwerven van materiaal. Na de annexatie van Hillegersberg in augustus 1941 werd de gemeente Rotterdam eigenaar van de collectie. Voor het herstel van de kasteelruïne werden fondsen verworven, maar van de uitvoering is, waarschijnlijk door de oorlogsomstandigheden, niet gekomen. 

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
De 'Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge' (VSW) is in 1977 opgericht met als doel om historisch, architectonisch, stedenbouwkundig en landschappelijk waardevolle elementen in het gebied Hillegersberg-Schiebroek te behouden en zo mogelijk te herstellen. Voor het bevorderen van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving is het behoud van cultureel erfgoed een belangrijke voorwaarde. De VSW inventariseert en waardeert de waardevolle elementen in het gebied. De VSW treedt op als adviesorgaan en gesprekspartner voor particulieren en overheden.

Stichting Histories Hillegersberg
Op 10 september 2012 is de 'Stichting Histories Hillegersberg' opgericht door Martin Lusse. Hij was de eerste voorzitter. Overige bestuursleden waren Emiel van der Steen (secretaris) en Frans van Vliet (penningmeester). De doelstelling is:
* het onderzoeken, beheren en tentoonstellen betreffende Hillegersberg en zijn inwoners
* het in overleg met de Stadsarchivaris op zoek te gaan naar historisch materiaal van Hillegersberg.
De Stichting Histories Hillegersberg is vanaf 24 februari 2020 voortgegaan als Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek.

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek
De 'Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek' is een directe voortzetting van de Stichting Histories Hillegersberg. Het betreft een naam- een doelstellingaanpassing, die 24 februari 2020 notarieel is vastgelegd. De focus van de stichting is naast op Hillegersberg ook expliciet gericht op Schiebroek. Toegevoegd is ook het openbaar toegankelijk maken van kennis en materiaal betreffende Hillegersberg en Schiebroek.

Privacyverklaring

Het bestuur heeft op 18 april 2018 het volgende besloten en vastgelegd ten aanzien van de privacy:
Op de website en in publicaties van de Stichting Histories Hillegersberg worden geen namen van levende personen genoemd, behalve (oud-)bestuursleden, mensen die lezingen verzorgen en anderen die expliciet toestemming hebben gegeven. De donateur-administratie en het archief zijn alleen toegankelijk voor het bestuur.