Jaartallen

5000 voor Chr.

In 1990 heeft BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek van gemeentewerken Rotterdam) een archeologisch onderzoek verricht op de hoek van de Bergse Dorpsstraat en de Kerkstraat. Aan de hand van boringen en een proefsleuf is een bewoningslaag uit de Nieuwe Steentijd (11.000 voor Chr. - 3.000 voor Chr.) in de top van het donkzand vastgesteld. Aardewerk, afval en vuurstenen werktuigen en houtskool zijn daarbij verzameld. Er zijn aanwijzingen dat de donk van Hillegersberg ook in latere prehistorische perioden en in de Romeinse tijd zijn bewoond.

987

In een stuk, opgesteld door Graaf Arnulf, worden verschillende goederen geschonken aan de Abdij van Egmond. Daarbij wordt ook het dorp Bergan genoemd. Geschiedschrijvers nemen aan dat dit de eerste benaming was van Hillegersberg.

993

In een oorkonde wordt de (huidige naam) Hillegondakerk genoemd. Het is de eerst bekende vermelding van de kerk.

1025

De bisschoppen Ansfrides en Adebold schenken aan de Abdij van St. Paul te Utrecht onder andere  de kerk Rotta. Hillegersberg heet hier Rotta, een benaming die ook in rekeningen van het jaar 1343 nog voorkomt.

1028

In een oorkonde is sprake van de kerk Rotta die voor 1025 aan de Benedictijner abdij van St. Paulus te Utrecht werd geschonken.

1083

Het dorpje Bergan telde slechts drie boerderijen.

ca 1150

Rond het midden van de 12e eeuw neemt Hillegersberg de kerkelijke functie van het overstroomde Rotta over en treedt later als moederkerk op voor Rotterdam, Kralingen, Bleiswijk en Zevenhuizen.

1256 (1269)

Verschillende geschiedschrijvers nemen aan dat 1256 ongeveer het jaar dat de bouw van het slot op de Hillegondaheuvel is voltooid. De eerste schriftelijke vermelding van het nabij de kerk gelegen 'kasteel' van Hillegersberg dateert uit 1269. De heer Vranke Stoep van Hildegerdberge krijgt dan van graaf Floris V toestemming om de lenen die hij van Floris V houdt aan zijn dochters en hun erfgenamen mag geven. Het 'kasteel' bestond uit een woontoren van tien bij tien meter.
In de 13e eeuw bestaat het kerkgebouw uit en schip van 17x10 meter en is voorzien van een rechtgesloten koor van zes bij zes meter.

1275-1280

De Hillegersbergse parochie schenkt een bijdrage uit de opbrengst van de tienden ten bate van het Heilige Land.

1343

Kerstant van den Berge wordt genoemd als bezitter van het kasteel te Hillegersberg.

ca 1375

De kerktoren wordt gebouwd.

1400

Te Hillegersberg woont een dichter, die 63 jaren oud is, genaamd Willem van Hildegaersberch (of Hillergaersberg). Hij reisde verschillende kastelen langs, droeg overal zijn eigen gemaakte gedichten voor en ontving dan drinkgeld als beloning. In een rekening van Hertog Albrecht van Beijeren komt een bedrag voor dat aan de dichter geschonken is daar hij op kerstavond voor de hertog "allerley gedichten geseyt hadde".

1404

Johannes, zoon van Hendricus, priester van Utrecht, wordt pastoor van Hillegersberg.

1425

Gravin Jacoba van Beieren , die te Gouda woont, geeft last om de dijken door te steken, zodat geheel Schieland onder water wordt gezet. De geschiedt om de legers van haar tegenstanders, de Kabeljauwen, een verdere actie te beletten.

1426

Willem Nagel, baljuw van Kennemerland, staande onder het bevel van Gravin Jacoba, "tast het slot van Hillegersberg aan". Na een vinnige strijd met veel wreedheden wordt het slot in brand gestoken en verwoest. Ook de kerk, op de toren na, gaat in vlammen op. De kerk wordt spoedig herbouwd. Bezitter van het slot was in dat jaar Heer Adriaan van Mathenesse, gehuwd met Aleijda van Spangen.

1488-1489

Jonker Frans van Brederode pleegt een aanslag op Rotterdam. De bewoners van Hillegersberg worden gedwongen om de soldaten eten te geven. Op de heuvel "rontomme de kerk en het afgebrande slot" waren 700 soldaten gelegerd.

1573

De Hillegondakerk is in het bezit van de Hervormden. Het altaar werd afgebroken en de muren gepleisterd; de metselaar Bartelmus Henrichszoon ontving daarvoor negen karolusguldens. Adriaan Janz. Cock is de eerste hervormde predikant die de kansel betreedt. 

1580

De eerste spade wordt in de grond gezet  voor het vervenen, waardoor de Plassen zijn ontstaan. Het werk vorderde overigens langzaam, op een kaart van Schieland van 1651 zijn de Plassen nog niet aangegeven.

1581

Jan Raes wordt aangesteld als schoolmeester. Andere scholen zullen niet worden toegelaten, zodat hij niet bevreesd hoeft te zijn voor concurrentie. Als de leerlingen het lezen en schrijven willen leren kost dat een stuiver in de week, alleen lezen kost een halve stuiver.

1591

Cornelis Hillenius wordt de eerste vaste predikant van de Nederlands Hervormde Kerk van Hillegersberg. Hij is beroepen van Uitgeest; in 1596 vertrekt hij naar Alkmaar.  

1597

Er worden twee klokken in de kerk gehangen, resp. 2700 en 1700 pnd zwaar. De grootste klok is gebarsten wordt op het kerkhof hergoten door Jan van Tryer, klokkengieter te Nijmegen. Het gewicht wordt 2845 pond. 

1612

De schoolmeester is nu Bestiaen Aertz. In zijn instructie staat dat hij de kinderen uit "Ommoorden, Oosteinde (Bergschenhoek), Boterdorp en den Bosch des namiddags het eerst moest gaan hooren, opdat zij tijdig naar huis konden gaan.".

1626

De muur rondom de Hillegondakerk en het kerkhof wordt aangelegd.

1632

In Terbregge wordt een brug over de Rotte gebouwd. Het aantal gebouwen in het Ambacht Hillegersberg wordt in 1626 begroot op 294. 

1653

De Rooms Katholieken richten in Boterdorp een "Schuurkerkje" op. Dit kerkje wordt door circa 80 personen bezocht. Het is de moederkerk van de latere St. Hillegardiskerk. 

1672

Het rampjaar. De predikant van de Hervormde gemeente roept zijn gemeente op 26 juni tezamen. Omdat iedereen zich voorbereidde om te vluchten bij het oprukken van de vijand zal geen huisbezoek meer worden afgelegd. In de Hillegondakerk werd vervolgens het lied van de bevrijding aangeheven, "een onbeschrijfelijke geestdrift heerschte onder de bevolking".   

       

1687

Op 6 september wordt door schout Hendrik Snouk de eerste steen gelegd voor de uitbouw van de oostelijke zijde van de Hillegondakerk. 

1731

Er heeft weer een telling van het aantal gebouwen plaatsgevonden. Geteld zijn 623 gebouwen in heel het Ambacht Hillegersberg, waarvan in het dorp Hillegersberg 30, aan de Kerkstraat 19, aan de Strekkade 5, op de Kleiweg 1 en te Terbregge 19.

1752

De eerste steen wordt gelegd voor de bouw van het (oude) Raadhuis aan de Kerkstraat.

1755

Op 25 augustus wordt octrooi verleend voor het graven van de hoge boezem in polder Rubroek. Uit de Ambachten Hillegersberg, Bleiswijk, Zevenhuizen en Kralingen brachten 32 molens het water op. De Rotte was echter te klein om al het water op te nemen. 

1769

De Staten van Holland en West-Friesland verlenen octrooi aan de besturen van Bleiswijk en Hillegersberg  tot droogmaking van de Oosteindse, de Boterdorpse en de Hoekensteinse polders, in totaal 3656 morgen.  De polder 110-Morgen werd bij de droogmaking gevoegd, daartoe werd de Ringdijk gelegd. In de jaren 1779-1780 steeg uit de gronden een sterk bedorven zeer ongezonde lucht op... in de twee jaren werden 642 doden ter aarde besteld.

1787

De Bergweg wordt met klinkers bestraat, de weg naar de Heulbrug bleef overigens nog tot 1818 onbestraat.

1796

Het Ambacht Hillegersberg telt, mede dankzij het venen, 3005 inwoners. 

1811

Tijdens de Franse overheersing worden Bergschenhoek en Hillegersberg gescheiden, elk gebied kreeg zijn eigen Maire.

1816

Hillegersberg en Schiebroek worden gemeenten.

1813

Op 21 juni wordt het departement Hillegersberg van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen opgericht. In Hillegersberg komt een bibliotheek.

1818

De school te Terbregge wordt opgeheven omdat de bevolking er sterk verminderde. Onderwijzer H. Booms vertrok.

1982

De inwoners van de wijken Hillegersberg en Schiebroek verkiezen de deelgemeenteraad Hillegersberg-Schiebroek.

2014

De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek wordt opgeheven, daarvoor in de plaats komt de rechtstreeks gekozen gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek.

2022

De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek wordt opgeheven, daarvoor in de plaats komen rechtstreeks gekozen wijkraden voor afzonderlijk Hillegersberg en Schiebroek.