Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

1983-2014

In 1972 stelde Rotterdam de eerste deelgemeenteraden in: "burgernabij bestuur". Hillegersberg-Schiebroek kreeg pas een deelgemeenteraad in 1983.
De belangrijkste bevoegdheden betroffen de ruimtelijke ordening, verkeer, welzijn en de inrichting van de buitenruimte. De voorzitter had ook taken op het terrein van openbare orde en veiligheid. 

In 2014 werden de deelgemeenten opgeheven als gevolg van een wijziging in de gemeentewet en gingen alle bevoegdheden 'terug' naar de stad. De adviesfunctie werd overgenomen door de 'Gebiedscommissies'.

Ten dienste van de bevolking

Bevolking
De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek is een relatief groen en veilig gebied en heeft een relatief hoogopgeleide en welvarende bevolking bestaande uit ruim 40.000 mensen. In bestuurlijke zin betekent dit dat ook relatief snel in bezwaar en beroep wordt gegaan ten aanzien van 'onwelgevallige' besluiten, tenzij de betreffende besluiten goed zijn gemotiveerd. Het winkel- en horecaaanbod is divers en van hoog niveau. Er is in beperkte mate industriële activiteit, met name op het bedrijventerrein Schiebroek. In het gebied zijn ruim 2.500 zelfstandige ondernemers zonder personeel ingeschreven. Een in sociaal opzicht kwetsbaar gebied is Schiebroek-Zuid. Dat vereist specifieke bestuurlijke aandacht.

Onderdeel van de deelgemeente was ook "Burgerzaken": directe dienstverlening aan de burgers, o.a. aangiften van geboorte en sterfte, het voltrekken van huwelijken en het afgeven van paspoorten en rijbewijzen.

Politieke samenstelling en functioneren
De deelgemeenteraadsleden werden rechtstreeks gekozen door de bevolking, tegelijkertijd met de gemeenteraad van Rotterdam. De deelraad benoemt een dagelijks bestuur. De gemeente droeg een fors aantal taken over aan de deelgemeenten, daarnaast mocht een deelgemeente gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het stadsbestuur. De deelgemeenten beschikten voor uitvoering van taken en voor advisering aan het bestuur over 'eigen' ambtenaren. Deze stonden onder leiding van de deelgemeentesecretaris.

De deelraad in Hillegersberg-Schiebroek bestond uit vertegenwoordigers van de ook bij de gemeenteraadsverkiezingen betrokken politieke partijen alsmede uit een of meer leden van de OPLW (Onafhankelijke Partij Leefbare Wijk). De politieke samenstelling week af van 'de stad' in die zin dat met name de VVD altijd een stevige positie had. Veelal was de VVD de grootste partij, een aantal jaren overigens ook de PvdA en in 2006-2010 Leefbaar Rotterdam. De voorzitters van de deelgemeente en de overige leden van het dagelijks bestuur werden gekozen door de deelgemeenteraad. 

De deelraad functioneerde veelal zoals de gemeenteraad, met een dagelijks bestuur dat qua politieke samenstelling in het algemeen kon rekenen op een (krappe) meerderheid. Er is nooit echt sprake geweest van politieke stabiliteit. Uiteenlopende visies en belangen leidden niet altijd tot efficiënte besluitvorming. Verschillende malen zijn leden van het dagelijks bestuur -al dan niet gedwongen- afgetreden. In de tweede periode van het bestaan van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek is een formeel onderzoek ingesteld naar het functioneren van het deelgemeentebestuur. Dat alles neemt niet weg dat met grote inzet en vaak ook met resultaat door de deelraad is gewerkt aan het behouden en verbeteren van het woon- en leefklimaat van Hillegersberg-Schiebroek en het volop ondersteunen van bewoners met hun initiatieven.

In 1990 werden de bevoegdheden van de deelgemeenten verder uitgebreid en dat is steeds verder gegaan. De deelgemeente voelt zich voor het hele gebied verantwoordelijk, en treedt op als belangenbehartiger ook als er geen formele bevoegdheden zijn. In 2005 barstte er een forse discussie over de toekomst van het deelgemeentebestel los in de gemeenteraad van Rotterdam. Dat leidde tot een voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders dat de beleidsvrijheid van deelgemeenten in grote mate zou beperken. De gemeenteraad verwierp dit voorstel echter resoluut. Het College dat in 2006 aantrad zet juist weer in op versterking van de deelgemeenten als zogenaamde frontline-organisatie van de stad. Gebiedsgericht werken dicht bij de mensen was het nieuwe motto voor het stadsbestuur, waaraan ook de gemeentelijke diensten zich moeten aanpassen.  

Deelgemeenten werden gefinancierd uit het 'deelgemeentefonds'. Dit fonds kent verdeelsleutels per deelgemeente. Hillegersberg-Schiebroek kreeg relatief weinig vanwege de sociale component en relatief veel vanwege de slechte bodemgesteldheid. Het gebied kent veel veengrond, hetgeen betekent dat relatief veel moet worden geïnvesteerd in het op hoogte houden van straten, riolen, e.d. Ook speelt hier de 'grondwaterproblematiek': bij relatief veel huizen zullen de houten palen onder panden moeten worden vervangen in verband met de aantasting daarvan door de variatie in de grondwaterstanden. De begroting van de deelgemeente bedroeg de laatste jaren ca. € 25 miljoen.

Huisvesting
In dienst van de deelgemeente werkten in de eerste jaren een tiental mensen, in de laatste jaren ca 60 ambtenaren (ca 40 fte). Aanvankelijk was de deelgemeente gehuisvest in het tot in 1941 in gebruik geweest zijnde raadhuis van Hillegersberg, C.N.A. Looslaan 1. Toen dat pand te klein werd werden nog enkele nabijgelegen panden op de Straatweg betrokken. Het voormalige raadhuis, een monument, moest worden gerestaureerd en er werden plannen gemaakt voor uitbreiding van het pand in de achtergelegen tuin. In 2005 werd tijdelijk huisvesting gevonden in containers nabij het zwembad Wilgenring, Melanchtonweg 100, Schiebroek. De uitbreiding in de achtertuin kon niet doorgaan als gevolg van ruimtelijke- en milieuproblemen.
Definitieve huisvesting van de deelgemeente kwam in nieuwbouw in 110-Morgen, Argonautenweg 23. Toen hierover moest worden beslist was sprake van verdere versterking van het deelgemeentebestel. In 2012 werd het nieuwe pand betrokken. Al snel werd toen echter duidelijk dat de deelgemeenten zouden worden opgeheven. In 2014 was dat het geval.

Deelgemeentekantoor C.N.A. Looslaan 1, 1983 2005 k

Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

1983-2005 Deelgemeentekantoor
C.N.A. Looslaan 1

  Bekijken  
Deelgemeentekantoor Melanchtonweg 100 k

Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

2005-2012 Deelgemeentekantoor Melanchtonweg 100

  Bekijken  

Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

2012-2014 Deelgemeentekantoor Argonautenweg 23

  Bekijken